Vaak ga je er als vanzelfsprekend van uit dat je eigen manier van kijken en dat wat voor jezelf betekenis heeft, ook voor anderen geldt. Maar is dat zo?

Opleidingskosten
€ 900,-

Omschrijving

Vaak ga je er als vanzelfsprekend van uit dat je eigen manier van kijken en dat wat voor jezelf betekenis heeft, ook voor anderen geldt. Maar is dat zo?

Je werkt in een wijk met een grote culturele diversiteit. Hoe ga je als corporatiemedewerker om met al die bewoners met al hun (culturele) achtergronden en gewoonten. En hoe communiceer je als corporatiemedewerker met bewoners met een achtergrond anders dan die van je zelf. Ben jij je daar bewust van? In deze training staat de bewustwording centraal.


Voor wie?
Voor alle medewerkers van corporaties die zich willen verdiepen in de complexiteit, gevoeligheden en dilemma’s van de hedendaagse (super)diverse samenleving en op zoek zijn naar antwoorden en handvatten.
Bewustwording
In de afgelopen jaren is door o.a. migratie de bevolkingssamenstelling in wijken ingrijpend veranderd. Onze huurders zijn mensen met uiteenlopende achtergronden. Divers in alle vormen met goede en minder mooie kanten. Het zijn mensen met uiteenlopende wensen, eisen en problematieken.

Merk je ook dat je soms terecht komt in een discussie en/of confrontatie over tegenstrijdigheden of tegenstrijdige culturele belangen? De polarisatie vanuit diverse media draagt daar soms aan bij. Gesprekken worden moeilijker of worden niet gevoerd vanwege bijv. de angst om te discrimineren of de angst voor verwijten of intimidatie. Hiermee groeit jouw handelingsverlegenheid.

Hoe kun je als corporatie medewerker aansluiting vinden en houden met je huurders. En hoe ga je om met nieuwe en onverwachte situaties of ongemakkelijke ontmoetingen?

Algemene (communicatie)adviezen en cultuurkennis over etnische- en culturele groepen leiden tot stereotypering. Dat is kijken door een verouderde bril (wij-zij denken) naar de veranderende werkelijkheid van (super)divers Nederland van nu en morgen.

In die werkelijkheid is niet meer het omgaan met verschillende ‘culturen’ het uitgangspunt, maar het omgaan met verschillende individuen in een cultureel pluriforme diverse samenleving. In onze training ga je aan de hand van opgedane kennis over de theorie van het pluralisme (uitgaan van de mens i.p,v. een religie) met je eigen praktijkvoorbeelden aan de slag. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren op jouw eigen vanzelfsprekendheden en aannames over de ander.

Doel van deze opleiding

Programma

Je krijgt een denkkader aangereikt hoe om te gaan met tegenstellingen maar ook hoe je communiceert vanuit overkoepelende waarden zodat je in verbinding blijft met je huurders en met de omgeving waarin je werkt. Het pluralistisch denkkader biedt een ander perspectief; geen ‘droge’ managementtheorie en geen receptenboek voor een ideale samenleving of organisatie, wel een bruikbaar denk- en werkproces dat in ieder geval de wederkerigheid van participatieprocessen benoemt, (morele) grenzen bespreekbaar maakt en leert om over eigen grenzen te willen èn durven te kijken
In deze interactieve training ga je aan de hand van het denkkader aan de slag met situaties zoals:
  • Als je als corporatiemedewerker in een flat werkt, waar een groot deel van de bewoners slecht Nederlands spreekt, regel je dan een tolk?
  • Een directeur van een corporatie wil een gevarieerder personeelsbestand. Hoe kun je hiervoor zorgen zonder dat je bepaalde groepen een voorkeursbehandeling geeft of andere benadeelt?
  • Als een renovatie van een complex tijdens de Ramadan valt, regel je dan een ruimte waar mensen in kunnen koken om zo toch op een fijne manier het feest te kunnen vieren
  • Een mevrouw komt bij de balie en wil alleen door een vrouw geholpen worden, roep je dan je vrouwelijke collega erbij?

Resultaten
  • In de training ga je na denken over jouw (pluralistische) grondhouding, het naast elkaar bestaan van verschillende waarden, overtuigingen en idealen, en ga je op zoek naar de verbinding, de wisselwerking en jouw moreel kompas.
  • De training geeft je nieuwe inzichten en biedt handvatten voor een ‘andere’ kijk op je handelen waardoor je meer begrijpt hoe cultuursensitiviteit wordt bevorderd, weerbaarheid wordt versterkt en hoe je kunt omgaan met handelingsverlegenheid.
  • Je wordt uitgedaagd om te reflecteren op jouw eigen vanzelfsprekendheden en aannames.