Hoe hou je financieel de vinger aan de pols?

Opleidingskosten
€ 545,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

De financiële risico's van corporaties nemen toe. De behoefte aan goed financieel beheer groeit. Financieel de vinger aan de pols houden is van groot belang. Toezicht vraagt om voortdurende aandacht, ook voor jou als toezichthouder. Woningcorporaties zijn kapitaalintensieve bedrijven waar veel geld in omgaat. Je bent direct betrokken bij het toezicht op het financiële reilen en zeilen van jouw corporatie. Er wordt een actieve rol verwacht op het toezicht van het financiële beleid van je corporatie. Toezicht is niet meer vrijblijvend en gaat verder dan alleen het beoordelen van de solvabiliteit.

Resultaat

 • Je kunt de juiste vragen stellen over de financiële continuïteit van je corporatie
 • Je hebt inzicht in de financiële risico's van je corporatie
 • Je kunt de financiële positie zelfstandig in kaart brengen
 • Je kunt de financiële rapportages lezen en interpreteren

Doelgroep
Leden van de huurcommissie, bewonersraden, raad van toezicht en raad van commissarissen die meer inzicht willen krijgen in het financiële reilen en zeilen van hun corporatie.

Extra bijzonderheden
Neem naar deze training je eigen jaarrekening en meerjarenbegroting mee.

Voor deelname aan deze training ontvangen directeur-bestuurders en RvC leden 6 PE punten. We kunnen je deze alleen toekennen als je dit voorafgaand aan de training laat weten.

Doel van deze opleiding

 • Beoordelen financiële kaders
 • Het reglement financieel beleid en beheer
 • Behandeling financiële begrippen, zoals solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, loan to value en rentedekkinsgraad
 • Lezen en interpreteren van balans en winst- en verliesrekening
 • balanswaardering, bedrijfswaarde, beleidswaarde, boekwaarde en marktwaarde in verhuurde staat
 • Analyseren van de financiële positie van je corporatie
 • Bedrijfsfinanciering versus renterisico's
 • Rol van de WSW en Autoriteit Woningcorporaties (AW)
 • Vermogensbeheer
 • Rol van externe toezichthouders
 • Sturen op kasstromen
 • Risicomanagement

Werkwijze
Tijdens deze training krijg je inzage op welke wijze het financieel toezicht kan worden ingevuld. Waar stuurt de corporatie op en welke informatie heb je nodig om je rol op de juiste wijze in te vullen? Op actieve wijze gaan we met elkaar in discussie en kunnen ervaringen tussen deelnemers worden uitgewisseld. Op basis van je eigen jaarrekening en begroting krijg je inzicht in de situatie van je eigen corporatie. Er is eveneens ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen door de deelnemers en de docent.