Vergaar meer kennis over financiële vraagstukken binnen jouw corporatie en lever je bijdrage daarin.

Opleidingskosten
€ 995,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Financiële sturing en verantwoording is voor corporaties bittere noodzaak. Maatschappelijk presenteren is financieel renderen. Hoe ziet het financiële huishoudboekje van jouw corporatie er nu eigenlijk uit? Wat verandert er en welke invloed heb jij of heeft jouw afdeling hierop? Ga je sturen op rendement of op kasstromen? Wat is het verschil, en wie bepaalt? Aan welke informatie heb jij behoefte?

Resultaat
 • Je hebt een breder inzicht in de financiële situatie van je eigen corporatie
 • Je weet waar jouw corporatie op stuurt
 • Je kent de gevolgen van het beleid op de financiële ontwikkeling van jouw corporatie
 • Je bent in staat de eigen verslaglegging zoals de jaarrekening en begroting te lezen en interpreteren
 • Je hebt inzicht in de wijze waarop jouw corporatie haar bezit waardeert.

Doelgroep
Functionarissen die meer inzicht in het financiële reilen en zeilen van corporaties willen krijgen.

Extra bijzonderheden
Neem naar deze training je eigen jaarverslag en meerjarenbegroting mee!

Voor deelname aan deze training ontvangen directeur-bestuurders en RvC leden 16 PE punten. We kunnen je deze alleen toekennen als je dit voorafgaand aan de training laat weten.

Doel van deze opleiding

 • Actualiteiten: wat zijn de financiële gevolgen van onder andere het Europadossier, het regeerakkoord, de crisis, parlementaire enquête en de herziene Woningwet?
 • Financieel begrippenkader; waar sturen we nu eigenlijk op?
 • Sturen op rendement en kasstromen
 • Exploitatieopzet van een woning
 • Beleidswaardeberekening en onrendabele top
 • Marktwaarde in verhuurde staat
 • Baten en lasten versus inkomsten en uitgaven
 • Balans en balanswaardering
 • Winst- en verliesrekening en resultatenanalyse
 • Inkadering financiële positie
 • Vermogens- en liquiditeitenbeheer
 • Begroten en budgetteren
 • Risicomanagement
 • Rol van toezichthouders
 • Welke rol speelt u hierbij?

Werkwijze
Interactief gaan we met elkaar in discussie over wat financiële sturing nu eigenlijk inhoudt. Wie bepaalt nu eigenlijk wat, en welke bijdrage lever jij aan dit geheel. Je neemt je eigen jaarrekening en begroting mee zodat je het geleerde onmiddellijk in de praktijk kunt toepassen. Tevens wordt op basis van opdrachten de theorie met de praktijk in verbinding gebracht.

Voor een passend vervolg op deze training verwijzen wij je naar onze Financiën voor niet financiële managers - update.