Zorg dat control en compliance onderdeel is van het beleid, leeft binnen de organisatie en effectief toegepast kan worden.

Opleidingskosten
€ 3.185,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Door de invoering van de nieuwe Woningwet is het toezicht op woningcorporaties fors toegenomen. De toezichthouders Autoriteit woningcorporaties en het WSW stellen sindsdien hogere eisen aan de kwaliteit van de verantwoording van corporaties. Daarbij is het aantal spelregels eerder toegenomen dan afgenomen. Zo zijn kwaliteitseisen ten aanzien van het jaarrekeningdossier en de onderbouwing van de fiscale positie aanzienlijk toegenomen.

Maar ook op andere terreinen is wetgeving aan verandering onderhevig. Denk hierbij aan de invoering van de privacywetgeving en de mogelijke fiscale beperking van renteaftrek. En waar moet u rekening mee houden als corporaties, zoals de Europese Commissie betoogt, Europees aanbestedingsplichtig worden?

De toenemende en steeds veranderende regelgeving vraagt om een professionele aanpak en invulling van control en compliance.
Hoe zorgt u dat uw organisatie in control is en handelt conform de wetgeving?

Leergang Control en compliance bij corporaties

Deze leergang Control en compliance bij corporaties geeft u inzicht in een breed palet aan relevante wet- en regelgeving (woningwet, bouwrecht, verslaglegging, fiscaliteiten en privacywetgeving) en geeft antwoord op de vraag hoe u deze spelregels effectief kunt borgen binnen uw organisatie. Er is daarbij aandacht voor de impact op en borging van control en compliance in de werkwijze en processen. Zodat control en compliance onderdeel is van het beleid, leeft binnen de organisatie en effectief toegepast kan worden.

Praktijkopdracht

In leergang Control en compliance bij corporaties wordt door middel van een praktijkopdracht de theorie gelijk omgezet in de praktijk. Deelnemers werken tijdens de leergang aan een eigen praktijkopdracht waarin bijvoorbeeld een risicoplan of controleplan gericht op de eigen organisatie wordt uitgewerkt. In de laatste dag van de leergang presenteren de deelnemers hun plan aan de andere deelnemers. Zodoende kan ook van elkaars kennis en ervaringen gebruik worden gemaakt. De leergang Control en compliance bij corporaties wordt afgesloten met een soft controls game.

Doel van deze opleiding

Resultaat

  • U bent op de hoogte van de belangrijkste wet- en regelgeving voor corporaties en de actualiteit hieromtrent.
  • U kent de compliance eisen rondom de woningwet, beoordelingskader, bouwrecht en fiscaliteiten.
  • U bent op de hoogte van de impact van de scheiding DAEB en niet-DAEB op uw administratieve processen en hoe u kunt omgaan met sfeerovergangen binnen DAEB en niet-DAEB.
  • U weet welke vragen u kunt stellen en kunt verwachten rondom risicomanagement.
  • U kent de rol en werkwijze van de externe toezichthouders.
  • U bent op de hoogte van de uitdagingen en noodzaak voor het verbeteren van de datakwaliteit.
  • U weet uit welke onderdelen een verantwoord investeringskader bestaat.
  • U bent in staat om een effectief toepasbaar toetsingskader voor het bestuur en de RvC op te stellen.
  • U bent in staat om een gezonde balans te vinden tussen regels en procedures en praktische uitvoerbaarheid.
  • U bent in staat een (werkbaar) control framework op te stellen.