Naar verantwoorde keuzes in uw investeringsprogramma

Opleidingskosten
€ 785,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Nu de woningmarkt zich hersteld en de Woningwet zijn plek heeft ingenomen in de corporatiesector staan woningcorporaties voor een nieuwe periode van investeringen. Er ligt een enorme verduurzamingsopgave, naast uitbreiding en renovatie Deze investeringen vragen een gecontroleerd en verantwoord kader.

Kritische werkkaders bij financiële investeringen

Ook uw corporatie kan haar vermogen en financiële middelen maar eenmaal inzetten. Dus dat moet goed! Dat vraagt om een kritische beoordeling van projecten vanuit verschillende invalshoeken. Ook het sturingskader dat volgt uit het financieel reglement, het investeringsstatuut en de Governancecode vragen om kritische werkkaders bij financiële investeringen.

Hoe kunt u verantwoord en gecontroleerd investeren

Maar waaruit bestaat het afwegingskader, hoe kunt u strategische doelstellingen verankeren in de projectbeoordeling en welke financiële criteria worden gesteld? Hoe kunt u verantwoord en gecontroleerd investeren in uw bezit zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden om ook op langere termijn een bijdrage te kunnen blijven leveren aan bijvoorbeeld duurzaamheidsdoelstellingen en presentatieafspraken rondom CO2-reductie en energiebesparingen?

Gezonde ruimte voor innovatie en vernieuwing

Te allen tijde is het uitgangspunt dat een project bijdraagt aan uw strategische doelstellingen en maatschappelijke prestaties, passend bij uw financiële mogelijkheden en risicoprofiel. Het financiële kader is aan forse wijzingen onderhevig nu WSW en Aw hebben aangegeven over te stappen van bedrijfswaarde naar beleidswaarde. Hoewel beide zijn gebaseerd op de kasstromen van de corporatie, is de berekeningssystematiek volledig anders. Juist voor investeringen heeft dit aanzienlijke gevolgen. Deze training plaatst investeringen in dit bredere perspectief en u leert hoe u kunt komen tot verantwoorde investeringskaders met een gezonde ruimte voor innovatie en vernieuwing en passend bij het nieuwe beleid van WSW en de Aw.

Doel van deze opleiding

Resultaat

• U kent het strategisch kader op basis waarvan u een investering beoordeelt.
• U weet op basis van welke objectieve en meetbare criteria u investeringsbeslissingen kunt nemen.
• U weet uit welke onderdelen een verantwoord investeringskader bestaat.
• U kent het financieel kader op projectniveau (vanuit risico’s en rendementen in plaats van onrendabele toppen).
• U kent het financieel kader op corporatieniveau (vanuit Aw, WSW en banken).