Steeds meer corporaties werken met een langere termijnvisie op duurzaamheid. Deze visie geeft richting aan de strategische doelen zoals vastgelegd in strategisch voorraadbeleid. Naast duurzame woningen hebben corporaties ook doelstellingen geformuleerd voor duurzame interne bedrijfsvoering en hoe huurders bij duurzaam wonen te betrekken. Naar een meer natuurinclusieve en biodiverse woningvoorraad en circulair werken staan steeds vaker opgenomen in de visie van corporaties.

Wat betekent dit voor mij?

Er zijn veel verschillende functies die tot dit vakgebied worden gerekend, denk bijvoorbeeld aan juridisch adviseurs, communicatieadviseurs, beleidsmedewerkers, strategie adviseurs, HRM / P&O adviseurs en inkoop medewerkers.

Het is belangrijk dat medewerkers van de stafafdelingen actief hun kennis bijhouden over de ontwikkelingen ten aanzien van de verduurzaming van woningen en de impact die dit heeft op de interne bedrijfsprocessen.

Ketensamenwerking
Op het gebied van inkoop verandert er veel. Er wordt steeds meer samengewerkt in de keten en met collega-corporaties. Daarnaast verschuift de inkoopvraag van bestek naar resultaten. Bij het afsluiten van bouwcontracten, onderhoudscontracten en renovatie van woningen zijn steeds meer verschillende partijen betrokken.

Door het uitzetten van bijvoorbeeld prijsvragen worden leveranciers en aanbieders uitgedaagd oplossingen aan te dragen voor een probleem waarvan de oplossing nog niet bestaat.

Voor met name inkoop-, strategie & beleid en de juridische afdeling vragen deze ontwikkelingen nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van innovatie, samenwerken, proces- en resultaatgericht denken. Ook op het gebied van circulair en klimaatadaptief werken is nieuwe kennis noodzakelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opzetten van een regionale materialenbank in geval van circulariteit. Bij klimaatadaptatie wordt beleid ontwikkeld over hoe te komen tot een meer natuurinclusieve en biodiverse woningvoorraad.