Een corporatie ziet er in 2025 anders uit dan vandaag: daar is iedereen het over eens. Interne en externe ontwikkelingen beïnvloeden de corporaties. Wat precies de veranderingen zijn, is natuurlijk niet voorspelbaar. Maar stilstaan is geen optie. Gelukkig doen we dat ook niet. De meeste corporaties zijn bezig met de toekomst en ondernemen acties om zich voor te bereiden op de nieuwe werkelijkheid.

Een schets van de toekomst

Invloed van buitenaf
De werkzaamheden van corporaties worden sterk beïnvloed door de omgeving. Deze omgeving verandert. Hieronder vind je enkele voorbeelden van externe ontwikkelingen die mogelijk invloed hebben op ons werk:

  • De opbouw van de bevolking verandert door bijvoorbeeld vergrijzing, kleinere huishoudens en toenemende migratie.
  • De economische situatie verandert voortdurend. De gevolgen van het coronavirus zijn nog onduidelijk maar men verwacht een economische recessie en stijging van de werkloosheid.
  • Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen: mondigheid huurders, toename kwetsbare huurders, toename overlast en agressie. Het coronavirus heeft geleid tot meer saamhorigheid. Het is onduidelijk of dit blijvend is.
  • Ontwikkelingen in technologie en digitalisering: robotisering, sensorgebruik en digitalisering van huurderscontacten. Het coronavirus heeft geleid tot versnelde digitalisering: online inkopen, digitale communicatie en werken op afstand zijn in korte tijd normaal geworden.
  • Milieutechnische ontwikkelingen: eis naar duurzaam bouwen/renoveren en afname klimaateffecten. Het coronavirus heeft geleid tot afname van verkeer en uitstoot van afvalstoffen. Het is onzeker of dit tijdelijk is.
  • Politieke ontwikkelingen: aanpassingen in de Woningwet, druk op bouw woningen. De impact van het coronavirus op politieke ontwikkelingen is op dit moment nog niet duidelijk.

Interne ontwikkelingen
Naast deze externe ontwikkelingen verandert er ook veel binnen corporaties. Deze interne ontwikkelingen worden grotendeels gestuurd door de externe ontwikkelingen: corporaties bereiden zich voor op de toekomst. Voorbeelden van mogelijke interne ontwikkelingen zijn aanpassingen in beleid en strategie, veranderingen in dienstverlening door automatisering, ontwikkelen van zelforganiserende teams en het ontwikkelen van leiderschap.

Wil je weten hoe jouw corporatie zich voorbereidt op de toekomst? Check het ondernemingsplan. Dit beschrijft de strategische doelen en ambities, de noodzakelijke aanpassingen in de corporatie en aanpassingen in besturing voor de komende jaren.

Het toekomstbeeld
Waar staat de corporatiesector in 2025 en hoe ziet een corporatie er dan uit? Wat betekenen de ontwikkelingen voor de strategie, de inhoud van het werk, de organisatie en de manier waarop de corporatie wordt bestuurd? Hieronder vind je een samenvatting van de verwachtingen voor 2025 op deze vier gebieden. Een volledig beeld vind je in het onderzoeksrapport van Aedes. (link naar resultaatboek Aedes).

Strategie
In de toekomst groeien de strategieën van corporaties waarschijnlijk meer naar elkaar toe. De focus van de strategieën van corporaties zal dan meer gericht zijn op het realiseren van de gezamenlijke ambities en maatschappelijke doelen en minder op het ontwikkelen van ondernemingsplannen. Ook worden er strategieën ontwikkeld met ketenpartners om vastgoed en sociaal-maatschappelijke vraagstukken samen aan te pakken.

Inhoud van het werk
Veel werkzaamheden zullen mogelijk veranderen op weg naar 2025. De grootste veranderingen worden verwacht in de domeinen Vastgoed, Leefbaarheid en Bedrijfsvoering.

De kerntaken van Vastgoed worden nog meer gericht op verduurzaming van bestaande woningen en het bouwen van nieuwe, flexibele woningen. Nieuwe concepten voor bouwen en gebruik van materialen worden in de toekomst ontwikkeld samen met leveranciers.

De leefbaarheid in wijken en buurten vraagt om een lokale, gerichte en integrale aanpak. Corporaties hebben een belangrijke signalerende rol en gaan meer samenwerken met ketenpartners. In de bedrijfsvoering wordt het uitvoerend en ondersteunend werk waarschijnlijk uniformer en meer gedigitaliseerd en geautomatiseerd.

Organisatie
De organisatie, processen en systemen worden nog meer klant- en procesgericht ingericht. Diensten met toegevoegde waarde voor de klanten worden persoonlijk en als maatwerk uitgevoerd. Andere diensten en processen worden efficiënt en effectief uitgevoerd, en waar mogelijk volledig geautomatiseerd.

Bestuur
De besturing van corporaties in de toekomst verandert mee met alle ontwikkelingen. Het management gaat waarschijnlijk meer sturen op resultaat en op de toegevoegde waarde voor huurders. De verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie.