“Iedereen moet betaalbaar en plezierig kunnen wonen” – Kajsa Ollongren (voorheen minister Binnenlandse zaken). Woonruimte is een eerste levensbehoefte. Woningcorporaties zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen goed kunnen wonen in een fijne leefomgeving. Onder mensen met lage inkomens zijn steeds meer kwetsbare mensen zoals ouderen, mensen in maatschappelijke opvang, arbeidsmigranten, vergunninghouders en ex-gedetineerden. Mensen die behoefte hebben aan een geschikte woning en meer begeleiding.

De veranderde huurder

Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen verandert de samenstelling van wijken. Mensen die vroeger in bijvoorbeeld zorginstellingen en bejaardentehuizen woonden, wonen nu (langer) in gewone sociale huurwoningen. Er wordt van hen verwacht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De vroeger aangeboden zorg en begeleiding voor deze mensen zijn veel minder.

Als corporatiemedewerker heb je daardoor in de wijken steeds meer te maken met (psychisch) kwetsbare huurders en huurders met schulden: mensen die meer begeleiding en ondersteuning van jou nodig hebben. Een goede woning en leefomgeving voor deze huurders vragen om specifieke aandacht en maatwerkoplossingen.

Aan de andere kant verandert de taakuitvoering aan de niet-kwetsbare huurder. Deze, vaak mondige, huurders hebben steeds vaker het gevoel dat de dienstverlening onvoldoende aansluit bij hun individuele behoeften. Zij bieden weerstand tegen de corporatie en organiseren burgerinitiatieven, al dan niet via sociale media. Ook deze huurders en huurdersinitiatieven vragen om specifieke aandacht van en interactie met corporaties.

De variatie aan huurders in de wijk vraagt om flexibiliteit van jou om de individuele huurders goed van dienst te zijn en voor iedere huurder een werkbare oplossing te vinden, binnen de geldende wet- en regelgeving.

De veranderde maatschappij

Niet alleen huurders veranderen. Ook de maatschappij verandert. Deze is sterk geïndividualiseerd en gedigitaliseerd. Mensen moeten steeds meer zelf regelen, zelf regie nemen en complexe beslissingen nemen waarbij persoonlijke begeleiding wordt vervangen door websites en chatbots. Dit geldt niet alleen bij corporaties maar ook bij gemeenten, het UWV en andere overheidsdiensten. Een steeds groter deel van de huurders heeft ondersteuning van de corporatie nodig om hun (woon)zaken en financiën te regelen. Zij verzanden in de complexiteit van wet- en regelgeving of hebben moeite met computers en/of lezen en schrijven, de Nederlandse taal of gewoon het leven in het algemeen.

Wat betekent dit voor corporaties?

Vanuit de overheid hebben corporaties de taak gekregen om voor mensen met beperkte middelen woningen te realiseren in een prettige, leefbare omgeving. Het bevorderen van leefbaarheid en dat iedereen erbij hoort (inclusiviteit) is onze kerntaak voor de komende jaren. Om hierbij aan te sluiten ontwikkelen corporaties experimentele woonvormen zoals gemeenschappelijk wonen voor ouderen, gemengd wonen, kleinschalig wonen en particuliere wooninitiatieven.

In de wijk en aan de telefoon heb je te maken met een mix aan huurders. Mondige bewoners, maar ook bewoners die meer persoonlijke begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebben met computers, de taal of met zelfstandig leven. Huurders vragen steeds meer maatwerkoplossingen en een flexibele dienstverlening die is afgestemd op individuele wensen en behoeften.

Andere vaardigheden

De mix aan huurders vraagt om andere vaardigheden van jou als corporatiemedewerker. Het is nog belangrijker om contact te maken met elke individuele huurder, je te verbinden met je gesprekspartner en aan te sluiten bij zijn of haar belevingswereld en taalgebruik. Het herkennen van en inspelen op zijn of haar gevoelens en behoeften is enorm belangrijk in de interacties met huurders.

Dit betekent voor jou dat je je bewust bent dat het gedrag niet persoonlijk op jou is gericht, maar voortkomt uit frustraties of onbegrip. Sensitiviteit en flexibiliteit in communicatiestijlen zijn belangrijke vaardigheden. Net als het signaleren van zorgsituaties en oplossingsgericht denken. Want al ben je er niet voor opgeleid, een deel van jouw nieuwe vaardigheden zijn de vaardigheden van een hulpverlener!

Actie

Een advies op maat? Doe de intake!

Esf