Een verdieping in de regelgeving en praktijk van huurincasso.

Opleidingskosten
€ 575,-
Data, locatie en aanmelden
Data, locatie en aanmelden

Omschrijving

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die de cursus huurincasso hebben gevolgd en graag een verdieping op het recht/beleid/praktijk van de incassopraktijk willen. Deze cursus is een vervolg op de cursus huurincasso. Op deze dag worden ook de actualiteiten van rond incasso en recht behandeld. Daarbij bespreekt de cursusleider de effecten van de meest recente jurisprudentie op de praktijk. Ook worden andere mogelijkheden tot verhaal zoals beslaglegging op boedel en inkomen besproken als ook de effecten van de WSNP op het incassotraject.

Tijdens deze cursus wordt een praktische koppeling gemaakt naar de dagelijkse praktijk. Naast het updaten van belangrijke onderwerpen aan de hand van de wettelijke regelgeving wordt aangesloten bij de dagelijkse incassopraktijk. Inbreng vanuit de deelnemers is van groot belang om aan te sluiten bij de eigen werksituatie.

Resultaat
 • Je kennis van huurincasso is opgefrist
 • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en de sector
 • Je hebt handvatten gekregen om de opgedane kennis te gebruiken bij het oplossen van bestaande en toekomstige praktijkvragen over huurincasso
Doelgroep
Medewerkers die al kennis en ervaring met huurincasso hebben maar behoefte hebben aan een update/verdieping van deze kennis.

Doel van deze opleiding

Update en verdieping huurincasso
 • In vogelvlucht inhoudelijke samenvatting/opfrissingvan de onderwerpen van de basiscursus huurincasso
Verdieping juridisch kader van huurbetalingen en incasso
 • Juridisch kader: de rechten en de plichten van dehuurder en de verhuurder bij het betalen van de huur: verdieping en actueleuitspraken van rechtspraak
 • Aanmaning, ingebrekestelling, dagvaarden, ontruimen:update en alle stappen in een logische volgorde.
  Wat te doen na de veroordeling tot nakoming en welkemiddelen bieden de wet en de rechtspraak voor de tenuitvoerlegging?”
 • Ontbinding en ontruiming: verdieping en laatstejurisprudentie
Huwelijk, medehuur, overlijden in incasso
 • Rechten en plichten betalen huur bij medehuur,echtgenote, echtscheiding, overlijden huurder, vertrokken huurder. Kan bijvoorbeeldechtgenoot die vertrokken is en heeft opgezegd nog verantwoordelijk wordengehouden voor de lopende huur? Wie is aansprakelijk?
Het incasseren van huurvorderingen: ook beslaglegging
 • Hoe kan daadwerkelijke nakoming van deverplichtingen die op een debiteur rusten het best worden verwezenlijkt?
 • De huurder is vertrokken maar heeft nog steeds eenhuurschuld
 • Welke problemen komen we in de praktijk tegen en watkan een verhuurder doen?
 • Beslag - en executierecht
 • Beslaglegging: bijvoorbeeld conservatoir beslag
 • Beslag goederen, uitkering, bankbeslag
De deurwaarder en zijn bevoegdheden, taken en zijn rol: een verdieping
 • De rol van de deurwaarder: taken en bevoegdheden ende deurwaarder als gerechtsdeurwaarder.
 • Gerechtsdeurwaarderswet,Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders, Besluit tarievenambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
 • Incassowet: actualiteiten en recente uitspraken
 • Afspraken met de deurwaarder
Incasso en praktijk: verdieping
 • Invloed WSNP op de incassopraktijk.
 • Laatste-kans afspraken: wat zijn in de praktijk delaatste ontwikkelingen/mogelijkheden?
 • Voorbeelden, praktische brieven, handreikingen enjuridisch getoetste incassoafspraken uit de praktijk
 • Huurachterstanden: oorzaken van huurachterstanden enfinanciële positie van huurder. Hoe kan een verhuurder/afdeling actief er voorzorgen dat een huurder geen grote huurachterstanden oploopt (preventiefhandelen).
Werkwijze
Voor de start van de opleiding inventariseren wij de praktijkvragen bij de deelnemers. Deze vragen worden tijdens de opleiding besproken. De juridische informatie wordt op een praktijkgerichte wijze gegeven waarbij voldoende ruimte is voor vragen.

Voor een passend vervolg op deze cursus verwijzen wij je naar de training Klantgericht incasseren.